GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Kutilcentrum s.r.o., webové stránky kutilcentrum.sk

aktivity založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania

obchodných oznámení a na účely priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Od  25 mája 2018 vrátane sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s

NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o

ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

Kutilcentrum s.r.o. (ďalej len "správca"), Fialková 2690/23 Topoľčany, Slovenská republika

IČO: 47470071, DIČ: 2023880991

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č. 35330/N.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

  1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto

správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe

týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných

údajov) (ďalej len "nariadenie").

  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov,

obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle

čl. 22 nariadenia.

Vašim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej

ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď

vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne

použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko,

identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej

alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú

identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu,

kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe

čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje

teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, môžu nimi byť

informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Počas

vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš

poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej

stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované

za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme

so zvýšenou starostlivosťou.

     4. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však

do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na tento účel spracovania.

Údaje našich zákazníkov v listinnej podobe sú uložené v uzamknutej budove sídla spoločnosti.

Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, alebo bol náš systém

inak napadnutý a vznikla by hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín

informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme

komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

tel.: +421 /2/ 3231 32220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

     5. Príjemcami Vašich osobných údajov na základe Sprostredkovateľskej zmluvy budú firmy:

Bohemiasoft  s.r.o. - IČ 28090403, DIČ: CZ28090403 - prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL

Smartsupp.com, s.r.o. IČ: 03668681, DIČ: CZ 03668681- zabezpečuje komunikáciu s návštevníkmi

našich  webových stránok v reálnom čase - chat.

Na základe Zasielateľského príkazu:

TOPTRANS EU, a.s. - IČO: 36703923, DIČ: 2022296199 -prepravca zásielok, http://www.toptrans.cz

/portal/page/portal/toptrans_www_sk/ke_stazeni

     6. Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

     7. Práva subjektu údajov - za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od

správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich

osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu

Vašich osobných údajov a právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný

správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov

pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete

odvolať na email: kutilcentrum.objednavky@gmail.com.

V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia,

máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo

je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozorným orgánom

nad spracúvaním osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

tel.: +421 /2/ 3231 32220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je

zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je potrebná k

uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25 mája 2018 a platia pre zmluvy uzatvorené do 9 augusta 2019.

Od 10 augusta 2019 je nákup tovaru prostredníctvom e-shopu ukončený.

Webová stránka plní funkciu katalógu tovaru dostupného v kamennej predajni Kutilcentrum s.r.o.

YmFjYzZlNj